Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
 • 0
 • 1
 • 2

Portfólio

Building Control - "Komfort užívateľa a prevádzky"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • stavebné objekty a budovy, kotle, výmenikové stanice, vzduchotechnika, chladenie
 • inteligentné budovy
 • kolektory inžinierskych sietí
 • velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

SND - NOVÁ BUDOVA

Body
 • hierarchia systému HW, elektro – požiarna signalizácia
 • cca 110 podcentrál pre riadenie technológie
 • formuláre , denníky alarmov , logovacie súbory , export hodnôt
 • centrálna klimatizácia s distribúciou vzduchu
 • riadenie prietoku fontány a kaskády
 • kontrola energetického maxima, rýchlovýťahov, zariadení,...
Referencie obrázok

REDUTA - BRATISLAVA

Body
 • hierarchia systému HW – PC pracovisko so vzdialeným prístupom
 • centrálna plynová kotolňa
 • 15 vzduchotechnických jednotiek
 • strojovňa chladenia
 • riadenie fan-coilov
 • monitoring požiarnych klapiek
Referencie obrázok

REZIDENČNÝ KOMPLEX - III VEŽE

Body
 • riadiaci systémy merania a regulácie
 • zabezpečenie parametrov tepelného média pre vykurovacie systémy
 • ventilačné zariadenia v garážach, indikácia výskytu CO2
 • LCD displeje tvoria rozhranie medzi obsluhou a systémom
Referencie obrázok

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - PRAHA

Body
 • kotolne s dvoma kondenzačnými kotlami
 • automatizácia vzduchotechnických jednotiek
 • riadenie zónovej tepelnej pohody v kanceláriách pomocou fan-coilov
 • posielanie sms správ v prípade poruchy
Referencie obrázok

Energetika - "Medzi energiou a spotrebiteľom"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • elektroenergetiku (elektrárne, rozvodné sústavy, trafostanice...)
 • tepelnú energetiku (teplárne, kotolne, vykurovacie siete, energetické hospodárstva, spalovne...)
 • priemysel, plynárenstvo, petrochémia, elektrotechnika, potravinárstvo...
 • velíny a dispečérske pracoviská , energeticko prevádzkový manažment

LOGISTICKÉ CENTRUM - MEDIAPRINT KAPPA

Body
 • celý systém MaR pozostáva zo siedmich riadiacich podstaníc
 • vykurovanie priestorov hál a kancelárii pomocou plynovej kotolne
 • vetranie hál a skladov pomocou zariadení VZT a jednotiek sahara
 • optická komunikačná trasa medzi podstanicami
Referencie obrázok

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Body
 • regulačné stanice plynu
 • monitorovanie tlakov, teplôt, rýchlouzáverov, vstupov do objektov,...
 • čítanie dát z prepočítavačov a odorizačných zariadení
 • výpočet na strane PLC podľa normy AGA NX 19
Referencie obrázok

SILO - ŠURANY

Body
 • riadenie technológie pre presun poľnohospodárskych produktov
 • riadiaci systém komunikujúci s 10 podcentrálami
 • analógové a bináre vstupy a výstupy, cca 1200 pre každé silo
 • v prípade výskytu poruchy informovanie obsluhy
Referencie obrázok

KOLEKTORY - MOST APOLLO

Body
 • komplexné monitorovanie kolektorov v meste pomocou vizualizácie
 • odčerpávanie vody z kolektorov
 • havarijné vypínanie el. siete v kolektore
 • pravidelné vetranie kolektorov a iné akčné zásahy
Referencie obrázok

Hydrotechnika - "Voda je náš život, chráňme si ju"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • priehrady, hrádze, vodárenské nádrže s energetickým využitím - vodné elektrárne
 • plavebné komory
 • čerpacie stanice (protipovodňová ochrana)
 • systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva (protipovodňová ochrana, evakuačné plány)
 • systémy technicko bezpečnostného dohľadu pre vodohospodárske stavby (prevencia, protipovodňová ochrana, evakuačné plány)
 • velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

SVD G-N, STUPEŇ GABČÍKOVO

Body
 • kompletná výmena hardvérovej časti riadiaceho systému
 • bezpečnosť prevádzky na základe redundancie všetkých úrovní
 • redundancia na úrovni: PLC, komunikácii, monitoringu a iných
 • audiovizuálna technika a 26 kamier pozdĺž plavebných komôr
Referencie obrázok

VODNÁ ENERGETIKA - MVE SELICE

Body
 • kompletné riadenie MVE Selice
 • kaplanové turbíny poháňajú asynchrónne generátory
 • plne automatizované hate, plavebné komory a MVE
 • vyrobená el. energia - spotreba vodnej stavby
 • zvyšok vyrobenej el. energie do rozvodnej siete
Referencie obrázok

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÝ DOHĽAD

Body
 • zber, prenos a spracovania hydrotechnických a hydrologických dát
 • centrálny dispečing + webová aplikácia
 • batériové snímače s gsm prenosom dát a s trvalím napájaním
 • posielanie varovných sms pri dosiahnutí kritických hladín
 • reporty, spracovanie existujúcich údajov a iné
Referencie obrázok

AUTONÓMNY SYSTÉM VAROVANIA A VYROZUMENIA

Body
 • monitorovací systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva
 • sledovanie, vyhodnotenie a signalizovanie náhlych zmien
 • audiovizuálne upozornenie prevádzky a možnom nebezpečenstve
 • zvukové upozornenie obyvateľstva v kritických oblastiach
Referencie obrázok

Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo - "Čisté prostredie"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • čistiarne odpadových vôd pre komunálne a priemyselné odpadové vody
 • kanalizačné sústavy
 • čerpacie stanice odpadových vôd
 • spalovne odpadu
 • spalovne priemyselného a komunálneho odpadu
 • vodojemy a studne
 • úpravy vôd
 • čerpacie stanice
 • vodárenské systémy ako celok
 • velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

ČOV PETRŽALKA

Body
 • automatizácia zariadení: čerpadlá, dávkovače, dúchadlá, motory...
 • riadenie procesov samotnou obsluhou z PC
 • snímanie a zobrazovanie analógových a binárnych hodnôt
 • vyrovanie obsluhy pri poruchách, nekomunikácii zariadení
 • grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné
Referencie obrázok

ČOV VRAKUŇA

Body
 • riadenie nitrifikácie, regenerácie kalu, vzduch. rozvodov
 • dávkovania síranu železitého, údržba prevzdušňovacích elementov
 • varovanie obsluhy pri poruchách, sledovanie komunikácie zariadení
 • grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné
Referencie obrázok

ČOV POPRAD

Body
 • automatizácia procesov čistenia odpadovej vody
 • riadenie mech. predčistenia, biologického čist., duchárne
 • dávkovanie chemikálií, čerpanie kalovej vody...
 • vyrovanie obsluhy pri poruchách, nekomunikácii zariadení
 • grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné
Referencie obrázok

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Body
 • Kompletné riadenie sústavy kanalizačných čerpacích staníc
 • Centrálny dispečing
 • Riadenie vodárenských objektov
 • Monitoring a riadenie ČOV Zeleneč, Dechtice, Leopoldov, Pieštany
Referencie obrázok